Kategorie
dla Wystawcy i Sponsora

Mapa

Kategorie
dla Wystawcy i Sponsora

Regulamin

Kategorie
dla Wystawcy i Sponsora

Przewodnik wystawcy

Kategorie
dla Wystawcy i Sponsora

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Kanaba Fair Magdalena Buczak, ul. Ożarowska 77/17, 01-444 Warszawa.  Email (info@kanabafest.com) telefon (512393336)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach

 1. Rozpatrzenia uczestnictwa w Kanaba Fest co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych w niniejszym zakresie jest dobrowolne jednakże konieczne celem rozpatrzenia uczestnictwa;
 2. Ochrony i egzekucji naszych roszczeń, co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń;

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom na podstawie umów o przetwarzaniu danych, w szczególności dostawcom usług IT / hostingowych, księgowych, wsparcia w organizacji targów, a także osobom przez nas upoważnionym tj. Pracownikom i współpracownikom. Dane osobowe zostaną także przekazane oficjalnemu organizatorowi Kanaba Fest;

Informujemy o przysługującym prawie dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia i przenoszenia danych a także o prawie do wyrażenia sprzeciwu. W przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie
dla Wystawcy i Sponsora

Regulamin

  1. Definicje:
  1. Organizator lub Kanaba Fest – Magdalena Buczak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Kanaba Fair Magdalena Buczak, ul. Ożarowska 77/17, 01-444 Warszawa, NIP: 5222828788 , Regon: 368423362;
  2. Przedstawiciel Organizatora – osoby wyznaczone przez Organizatora podczas Targów Kanaba Fest, które są upoważnione do podejmowania wszelkich czynności organizacyjnych, pilnowania porządku podczas Targów oraz będące osobami kontaktowymi;
  3. kanabafest.com / kanabafest.pl / kanabafair.com – strona internetowa Organizatora;
  4. Formularz zgłoszeniowy– internetowy formularz dostępny na stronie http://bit.ly/kfwawformPL;
  5. Targ, Targi lub Kanaba Fest – wydarzenie odbywające się na zasadach określonych w Regulaminie oraz w dacie i miejscu ustalonym przez Organizatora;
  6. Regulamin – niniejszy dokument będący również ogólnymi warunkami umowy;
  7. Cennik – dokument określający wartości danych usług oferowanych przez Organizatora podczas Targów;
  8. Umowa –  umowa zawierana między Kanaba Fest, a wystawcą/sponsorem w chwili złożenia zamówienia w formularzu zgłoszeniowym;
  9. Przewodnik wystawcy – dokument wysyłany do wystawców przed Targami z informacjami na temat wydarzenia (montaże, demontaże, godziny trwania imprezy, atrakcje dodatkowe);
  10. Obiekt – miejsce w którym odbywają się Targi, tj: Centrum Praskie Koneser Plac Konesera, 03-736 Warszawa;
  11. Uczestnik – osoba, która bierze udział w Targach
  12. Stoisko – wydzielona przestrzeń przeznaczona do prezentowania asortymentu oraz działalności Wystawcy podczas Targów;
  1. Wystawcą Targów jest podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który wypełni formularz zgłoszeniowy, otrzyma potwierdzenie rezerwacji stoiska i dokona płatności za powierzchnię wystawienniczą.
  2. Wystawianie wyrobów niezgodnych z tematyką Targów lub mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla zwiedzających wymaga uprzedniej zgody Organizatora oraz zapewnienia przez Wystawcę odpowiedniego zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wystawca zobowiązany jest przywróć zajmowaną powierzchnię do pierwotnego stanu.
  3. Zamieszczenie reklam i tablic informacyjnych poza obrębem stoiska wymaga zgody Organizatora i wniesienia stosownych opłat.
  4. Niedopuszczalne jest w czasie trwania Targów zajmowanie przez Wystawcę powierzchni poza obrębem zamówionego i wytyczonego Stoiska. W przypadku nieprzestrzegania tego zapisu Wystawca zobowiązany jest do usunięcia elementów wystających poza wytyczone Stoisko oraz zapłaty kwoty za zajętą dodatkowo powierzchnię wskazanej w Cenniku.
  5. Na jednym Stanowisku (4m2) może wystawiać się tylko jedna marka zgłoszona w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku ekspozycji większej ilości marek wystawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Organizatorowi. W przypadku braku stosownej informacji Organizator jest uprawniony do wykluczenia Wystawcy z Targów albo naliczenia opłaty za dodatkową markę, zgodnie z Cennikiem. 
  6. Przesyłając Formularz Zgłoszeniowy, Wystawca wyraża zgodę na używanie przez Organizatora logotypu, zdjęć oraz wizerunku firmy dla celów związanych z organizacją Targów oraz promocją marek po wydarzeniu.
  7. Wystawca może za pomocą Formularza Zgłoszeniowego zgłosić zapotrzebowanie na wyposażenie Stoiska. Organizator w takim wypadku pośredniczy w wynajmie mebli od firmy zewnętrznej i nie jest stroną ewentualnych sporów, które mogą pojawić się z tego tytułu. 
  8. Płatność za Stoisko odbywa się na podstawie wystawionej faktury VAT na konto tam wskazane, w dwóch ratach: pierwsza rata płatna jest w formie zaliczki w wysokości 20% kwoty przy rezerwacji Stoiska, oraz drugiej raty w wysokości 80% kwoty na 30 dni przed Targami.
  9. Wystawca ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Targach pod warunkiem zawiadomienia Organizatora na 30 dni przed ich rozpoczęciem. Organizator wówczas dokonuje w terminie 14 dni zwrotu dokonanej wpłaty za Stoisko. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do Organizatora wysłanego pocztą lub drogą elektroniczną.
  10. Wycofanie przez Wystawcę jego zgłoszenia uczestnictwa w Targach w terminie krótszym niż określony w pkt. 10 nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości wszystkich opłat w tym tytułem wynajmu mebli, o którym mowa w pkt 9.
  11. Niedokonanie wpłaty, w terminach o których mowa w pkt. 10 oznacza rezygnację przez Wystawcę z udziału w Targach.
  12. W przypadku dokonania zmian w złożonym Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Targów, ewentualną dodatkową kwotę opłatę należy uregulować w terminie określonym w fakturze VAT.
  13. W przypadku dokonania zmian w złożonym Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Targów, ewentualną dodatkową kwotę opłat należy uregulować w momencie składania zamówienia.
  14. Odpowiedzialność materialna za bezpieczeństwo Stoiska oraz jego zawartość leży po stronie Wystawcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, czy nie wynikające z jego winy umyślnej uszkodzenia mienia należącego do Wystawcy.
  15. Wystawcy na swój koszt dbają o wystrój Stoisk, ich montaż, demontaż, wszelkie transporty, materiały promocyjne, stoły, krzesła, personel pracujący przy Stoisku, a także sprzątanie i zabezpieczenie stoisk oraz przywrócenie powierzchni, na której eksponowane było Stoisko do stanu pierwotnego.
  16. Organizator wyznacza w Przewodniku Wystawcy czas dostępu Wystawcy do powierzchni wystawienniczych celem przygotowania stoiska i ekspozycji. Montaż stoiska nie może odbywać się w godzinach otwarcia Targów dla pozostałych Uczestników, w szczególności kupujących.
  17. Wystawca ma obowiązek zapewnienia dostępności stoiska i obecności personelu pracującego przy stoisku w godzinach trwania imprezy. W przypadku opóźnienia montażu stoiska, bądź braku personelu, Organizator ma prawo do wykluczenia Wystawcy z Targów bez obowiązku zwrotu opłaty za Stoisko.
  18. W przypadku wystąpienia zniszczeń bądź uszkodzeń Obiektu powstałych z winy umyślnej lub nieumyślnej Wystawcy, bądź osób mu towarzyszących lub jego pracowników/ współpracowników, Wystawca jest zobowiązany pokrycia wszystkich kosztów napraw.
  19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania Stoiska, w tym za szkody wyrządzone przez Wystawcę innym Uczestnikom Targów i kupującym. W przypadku roszczeń osób trzecich, Wystawca zobowiązuje się pokryć związane z tym straty Organizatora, w tym wstąpić w miejsce Organizatora w przypadku wysnuwania wobec Organizatora roszczeń.
  20. Wystawca nie może blokować ciągów komunikacyjnych i wyjść ewakuacyjnych, umieszczać oświetlenia i innych urządzeń termicznych bezpośrednio na posadzce i w pobliżu materiałów łatwopalnych, samodzielnie podpinać energii elektrycznej i przeprowadzać kabli przez ciągi komunikacyjne. Elementy zastawiające lub zasłaniające będą demontowane na koszt Wystawcy. Podłączenia energii elektrycznej może wykonać tylko osoba upoważniona przez Organizatora.
  21. Demontaż stoiska nie może zostać rozpoczęty przed godziną zakończenia imprezy wskazaną w Przewodniku Wystawcy. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia takiego Wystawcy do kolejnego wydarzenia oraz do nałożenia na Wystawcę dodatkowych opłat zgodnie z Cennikiem.
  22. Wystawca zobowiązuje się do wyposażenia personelu pracującego na stoisku z żywnością w niezbędne uprawnienia dot. między innymi aktualnej książeczki sanitarno – epidemiologicznej oraz zapewnić niezbędny sprzęt związany z wymogami w związku z obowiązywaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
  23. Zapewnienie kasy fiskalnej podczas Targów leży po stronie Wystawcy.
  24. Wszelka odpowiedzialność za treść jakichkolwiek materiałów, projektów, produktów eksponowanych i sprzedawanych przez Wystawcę znajduje się po jego stronie. Wystawca zobowiązany jest do sprzedaży i posiadania asortymentu, który jest legalnie dopuszczony do obrotu na terenie Polski i posiada wszelkie niezbędne zezwolenia i certyfikaty oraz niezbędne badania, o ile istnieje taka konieczność. Podczas wydarzenia obowiązuje zakaz prowadzenia działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej środków psychoaktywnych, zmieniających świadomość, tzw. „smart drugs”, produktów powodujących lub mogących powodować działanie podobne do substancji psychoaktywnych lub odurzających, potocznie zwanych „dopalaczami” (w tym przedmiotów kolekcjonerskich o podobnym działaniu), nawet jeśli te produkty mają oznaczenie, że nie są przeznaczone do spożycia.
  25. Poziom hałasu na Stoisku nie może wpływać na swobodne i komfortowe korzystanie z innych stoisk. Wystawca jest zobowiązany do stosowania się do ewentualnych upomnień Przedstawiciela Organizatora w tym zakresie.
  26. Wystawca zobowiązany jest do oczyszczenia i uporządkowania zajmowanego Stoiska. W przypadku niewykonania powyższych prac Organizator zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy. 
  27. Spowodowanie mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia posadzki w Obiekcie, kostce brukowej, elewacji, bramie, rolecie, drzwiach, ścianie skutkować będzie obciążeniem kosztami naprawy zwiększonymi o 100%. W przypadku nieprzestrzegania zasad BHP, P-poż. lub innych zasad ujętych w Regulaminie, Przedstawiciel Organizatora może nakazać przerwanie prac do czasu usunięcia nieprawidłowości lub nałożenie opłaty porządkowej wskazanej w Cenniku oraz wyegzekwować wykonywanie prac zgodnie z zasadami.
  28. Pozostawione bez pisemnej zgody Organizatora elementy zabudowy i wyposażenie stoisk nieusunięte w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora.
  29. Wystawcy wykonujący zabudowę odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym za osoby i podmioty, którymi posługują się przy wykonaniu zlecenia.
  30. Wystawca oświadcza, iż w razie pozyskiwania na Stoisku danych osobowych oraz przeprowadzania losowania nagród, posiada w tym celu stosowne zgody oraz dokonał zgłoszeń do odpowiednich organów.
  31. Organizator ma prawo przydzielenia Stoisk bez brania pod uwagę ewentualnych sugestii czy wniosków Wystawcy.
  32. Organizator może odmówić Wystawcy udziału w Kanaba Fest także po dokonaniu przez niego wpłaty, bez podania przyczyny. W takim wypadku Organizator dokona Wystawcy zwrotu wpłaconej kwoty za udział w Targach. Kwota ta nie podlega zwrotowi, jeśli wykluczenie Wystawcy nastąpi wskutek złamania przez niego niniejszego Regulaminu, dobrych obyczajów lub zasad uczciwej konkurencji i praktyk kupieckich. Zapisy niniejszego punktu stosuje się również w przypadkach, o których mowa w pkt 13 i 14 Regulaminu.
  33. Organizator zobowiązuje się do aktywnej promocji Targów w mediach, dbania o PR, a także do bieżącego informowania o Kanaba Fest w mediach społecznościowych i w innych dostępnych mu kanałach informacji.
  34. Aby zadbać o jak największe dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, Wystawcy mają obowiązek udostępnić informację o Kanaba Fest (Wydarzeniu) na firmowych profilach na Facebooku oraz dokonać na tych profilacj co najmniej dwóch wpisów na temat swojego uczestnictwa w Targach przed ich rozpoczęciem. Ostatni wpis powinien być opublikowany najpóźniej na 7 dni przed Targami.
  35. Wystawca potwierdza, iż przyjął do wiadomości, że żadne z oświadczeń i działań Organizatora nie są gwarancją ani zapewnieniem korzyści majątkowych i niemajątkowych, które mogą wyniknąć z uczestnictwa Wystawcy w Targach. Organizator nie odpowiada za powodzenie ekonomiczne Wystawców Targów w związku z uczestnictwem w Targach. 
  36. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas Targów oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych. 
  37. Organizator podczas Targów Organizować będzie warsztaty lub wykłady, na które może zaprosić dowolnie wybranych Wystawców. Udział Wystawców w tych warsztatach i wykładach jest darmowy W przypadku sytuacji losowych Organizator ma prawo zmienić lub odwołać zaplanowane warsztaty lub wykłady z udziałem Wystawców a Wystawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności odszkodowawcze.
  38. Wystawcy podczas Targów mają obowiązek przestrzegać zasad BHP, Regulaminu Obiektu oraz aktualnych wytycznych, zarządzeń i aktów prawnych w związku z obowiązywaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
  39. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca, lub terminu Targów w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, w szczególności w związku ograniczeniami związanymi z obowiązywaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Wystawcy. W tym przypadku zaliczka 20% za wynajem stoiska nie podlega zwrotowi, tylko stanowi zaliczkę na poczet kolejnej edycji Targów.
  40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej, w przypadku odwołania Targów z przyczyn od Organizatora niezależnych  w szczególności  w związku ograniczeniami związanymi z obowiązywaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. W przypadku odwołania imprezy ze strony Organizatora opłata za wynajem Stoiska podlega zwrotowi.
  41. Stoiska powinny być wybudowane z materiałów niepalnych, trudno palnych lub zabezpieczonych przed ogniem. Na Stoisku muszą znajdować się do wglądu stosowne atesty, certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające powyższe. W przypadku braku atestów, certyfikatów i zaświadczeń Wystawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie.
  42. Przy używaniu palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących należy zachować szczególną ostrożność.
  43. Urządzenia p. poż., hydranty, gaśnice, wyjścia ewakuacyjne, ciągi piesze, tablice elektryczne nie mogą być zastawiane lub zasłaniane.
  44. Wnoszenie substancji łatwopalnych, toksycznych, wybuchowych, gazów technicznych powinno być każdorazowo zgłaszane Przedstawicielowi Organizatora, który ma prawo zabronić ich wnoszenia (wwożenia) na teren Obiektu.
  45. Wystawcy są zobowiązani zapoznać się i przestrzegać szczegółowych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wywieszonych w Obiekcie.
  46. Zabrania się na terenie Obiektu używania ognia otwartego w halach i na zewnętrznych stoiskach wystawowych.
  47. Wystawcy są zobowiązani do respektowania poleceń Przedstawiciela Organizatora i wytycznych przeciwpożarowych w zakresie przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  48. W razie powstania pożaru na terenie Obiektu należy bezzwłocznie powiadomić Państwową Straż Pożarną tel. 998, 112 oraz Przedstawiciela Organizatora. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się Przedstawicielowi Organizatora, a po przybyciu Straży Pożarnej dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.
  49. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  50. Wszelkie dodatkowe i indywidualne porozumienia pomiędzy Wystawcą a Organizatorem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Kategorie
dla Wystawcy i Sponsora

Terms and Conditions

 1. Definitions:
 1. Organizer or Kanaba Fest – Magdalena Buczak running a sole proprietorship under the name of Kanaba Fair Magdalena Buczak, ul. Ożarowska 77/17, 01-444 Warsaw, NIP: 5222828788, REGON: 368423362;
 2. Organizer’s representative – persons appointed by the Organizer during the Kanaba Fest Fair, who are authorized to take all organizational activities, keep order during the Fair and who are contact persons;
 3. kanabafest.com / kanabafest.pl / kanabafair.com – the Organizer’s website;
 4. Application form – an online form available at http://bit.ly/KFwawformENG;
 5. A fair, trade show or Kanaba Fest – an event taking place on the terms specified in the Regulations and on a date and place determined by the Organizer;
 6. Regulations – this document which is also the general terms of the contract;
 7. Price list – a document specifying the value of the services offered by the Organizer during the Fair;
 8. Agreement – an agreement concluded between Kanaba Fest and the exhibitor/sponsor at the time of placing the order in the application form;
 9. Exhibitor’s guide – a document sent to exhibitors before the Fair with information about the event (assembly, disassembly, duration of the event, additional attractions);
 10. Facility – the place where the Fair is held, ie: Centrum Praskie Koneser Plac Konesera, 03-736 Warsaw;
 11. Participant – a person who participates in the Fair
 12. Stand – a separate space intended for presenting the range and activities of the Exhibitor during the Fair;
 1. The Exhibitor of the Fair is an entity with legal capacity that will complete the application form, receive confirmation of the stand reservation, and make the payment for the exhibition space.
 2. Exhibiting products inconsistent with the subject of the Fair or which may pose a safety risk to visitors requires the prior consent of the Organizer and the Exhibitor must ensure appropriate security following applicable law. The exhibitor is obliged to restore the occupied space to its original condition.
 3. Placing advertisements and information boards outside the stand requires the Organizer’s consent and payment of appropriate fees.
 4. It is unacceptable for the Exhibitor to occupy any space outside the ordered and marked-out Stand during the Fair. In the event of failure to comply with this provision, the Exhibitor is obliged to remove any elements protruding beyond the designated Stand and pay the amount for the additionally occupied space indicated in the Price List.
 5. Only one brand reported in the Application Form may exhibit at one Stand (4 m2). In the case of displaying more brands, the exhibitor is obliged to report this fact to the Organizer. In the absence of relevant information, the Organizer is entitled to exclude the Exhibitor from the Fair or charge a fee for an additional brand, by the Price List.
 6. By submitting the Application Form, the Exhibitor consents to the Organizer’s use of the logo, photos, and the company’s image for the purposes related to the organization of the Fair and the promotion of brands after the event.
 7. The Exhibitor may submit a demand for stand equipment using the Application Form. In such a case, the organizer mediates in renting furniture from an external company and is not a party to any disputes that may arise in this respect.
 8. Payment for the Stand is made based on the issued VAT invoice to the account indicated therein, in two payments: the first is payable in the form of an advance payment of 20% of the amount when booking the Stand, and the second installment of 80% of the amount 30 days before the Fair.
 9. The Exhibitor has the right to resign from participation in the Fair, provided that the Organizer is notified 30 days before their commencement. The Organizer will then refund the payment for the Stand within 14 days. The date of cancellation of participation is the date when the letter is sent to the Organizer by post or by e-mail.
 10. Withdrawal by the Exhibitor of his application for participation in the Fair within a period shorter than specified in point 10 does not release from the obligation to pay all fees, including the title of renting furniture, referred to in point 9.
 11. Failure to make the payment within the time limits referred to in point 10 means the Exhibitor’s resignation from participation in the Fair.
 12. In the event of changes to the submitted Application Form, no later than 14 days before the start of the Fair, any additional fees should be paid by the date specified in the VAT invoice.
 13. In the event of making changes to the submitted Application Form later than 14 days before the start of the Fair, any additional amount of fees should be paid at the time of placing the order.
 14. The material responsibility for the safety of the Stand and its content lies with the Exhibitor. The Organizer is not responsible for theft or damage to the Exhibitor’s property resulting from a willful fault.
 15. Exhibitors take care of the stand’s decor, assembly, disassembly, and all at their expense, as well as transport, promotional materials, tables, chairs, staff working at the Stand, as well as cleaning and securing the stands and restoring the area on which the Stand was displayed to its original condition.
 16. In the Exhibitor’s Guide, the Organizer determines the Exhibitor’s access time to the exhibition space to prepare the stand and exposition. The assembly of the stand may not take place during the opening hours of the Fair for other Participants, in particular clients/guests.
 17. The exhibitor is obliged to ensure the availability of the stand and the presence of staff working at the stand during the duration of the event. In the event of delay in the assembly of the stand or lack of staff, the Organizer has the right to exclude the Exhibitor from the Fair without the obligation to refund the paid fee.
 18. In the event of destruction or damage to the Object/Venue caused by the willful or unintentional fault of the Exhibitor, or persons accompanying him or his employees/associates, the Exhibitor is obliged to cover all repair costs.
 19. The Organizer shall not be liable for damages resulting from the use of the Stand, including damages caused by the Exhibitor to other Fair Participants and buyers. In the event of third-party claims, the Exhibitor undertakes to cover the Organizer’s losses related to it, including to replace the Organizer in the event of making claims against the Organizer.
 20. The Exhibitor may not block communication routes and emergency exits, place lighting and other thermal devices directly on the floor and near flammable materials, independently connect electricity and lead cables through communication routes. The blocking or covering elements will be dismantled at the Exhibitor’s expense. Electricity connections can only be made by a person authorized by the Organizer.
 21. The disassembly of the stand may not start before the end of the event indicated in the Exhibitor’s Guide. The Organizer reserves the right to prevent such Exhibitor from participating in the next event and to impose additional fees on the Exhibitor following the Price List.
 22. The Exhibitor undertakes to provide the staff working at the food stand with the necessary authorizations regarding, inter alia, the current sanitary and epidemiological book, and to provide the necessary equipment related to the requirements in connection with the epidemic or epidemic threat in the Republic of Poland.
 23. The Exhibitor is responsible for ensuring the cash register during the Fair.
 24. All responsibility for the content of any materials, designs, products displayed and sold by the Exhibitor rests with the Exhibitor. Exhibitor is obliged to sell and have an assortment that is legally admitted to trading in Poland and has all the necessary permits and certificates as well as the necessary tests. During the event, it is forbidden to conduct commercial activities, including promotional and informational, regarding psychoactive substances, changing awareness, the so-called „smart drugs”, products which cause or may cause an effect similar to psychoactive or intoxicating substances, colloquially known as „legal highs” (including collectibles with a similar effect), even if these products are marked that they are not intended for consumption.
 25. The noise level at the stand may not affect the free and comfortable use of other stands. The Exhibitor is obliged to comply with any reminders of the Organizer’s Representative in this regard.
 26. The Exhibitor is obliged to clean and arrange the occupied Stand and its near area. In the event of failure to perform the above-mentioned works, the Organizer will commission them at the Exhibitor’s cost.
 27. Causing mechanical or chemical damage to the floor in the Venue, paving stones, facade, gate, roller shutter, door, a wall will result in charging costs of repair increased by 100%. In the event of non-compliance with the health and safety rules, fire protection. or other rules set out in the Regulations, the Organizer’s Representative may order the work to be stopped until the irregularities are removed or the order fee indicated in the Price List to be charged and to enforce the work by the rules.
 28. The elements of the stand construction and equipment left without the written consent of the Organizer, not removed during the disassembly, are considered as abandoned property, which becomes the property of the Organizer without compensation.
 29. Exhibitors performing the development are responsible for damage caused to third parties, including persons and entities they use to perform the order.
 30. The Exhibitor declares that in the event of obtaining personal data at the Stand and conducting prize draws, he has the appropriate consent for this purpose and has submitted applications to the relevant authorities.
 31. The Organizer has the right to allocate Stands without taking into account any suggestions or requests of the Exhibitor.
 32. The Organizer may refuse the Exhibitor to participate in Kanaba Fest also after the payment is made by him for reasons. In this case, the Organizer will refund the Exhibitor the amount paid for participation in the Fair. This amount is not refundable if the Exhibitor is excluded as a result of his breach of these Regulations, good manners, or the principles of fair competition and commercial practices. The provisions of this point also apply in the cases referred to in points 13 and 14 of the Regulations.
 33. The organizer undertakes to actively promote the Fair in the media, take care of PR, as well as to keep informed about Kanaba Fest on social media and in other information channels available to him.
 34. To reach a wide audience, Exhibitors are kindly asked to provide information about Kanaba Fest on their Facebook profiles and make at least two entries on these profiles about their participation in the event before the start of the Kanaba Fest.
 35. The Exhibitor confirms that he/she has acknowledged that none of the Organizer’s declarations and actions are a guarantee of material and non-material benefits that may result from the Exhibitor’s participation in the event. The Organizer is not responsible for the economic success of the Exhibitors in connection with their participation in the Fair.
 36. The organizer has the right to make photo and film documentation during the Fair and to use these materials for marketing purposes.
 37. During the Fair, the Organizer will organize workshops or lectures to which he may invite any chosen Exhibitors. Exhibitors’ participation in these workshops and lectures is free of charge. In the event of random situations, the Organizer has the right to change or cancel the scheduled workshops or lectures with the participation of Exhibitors, and Exhibitors are not entitled to any claims in this respect, in particular for damages.
 38. During the Fair, Exhibitors are obliged to comply with the health and safety rules, the Regulations of the Facility, and the current guidelines, ordinances, and legal acts in connection with the epidemic or epidemic threat in the territory of the Republic of Poland.
 39. The Organizer reserves the right to change the place or the date of the Fair in the event of circumstances beyond their control, in particular in connection with restrictions related to the epidemic in the Republic of Poland, after informing the Exhibitor about this fact. In this case, the 20% advance payment for the rental of the stand is not refundable but is an advance for the next edition of the Fair.
 40. The Organizer shall not be liable, in particular for damages, in the event of the Fair being canceled for reasons beyond the control of the Organizer, in particular, due to limitations related to the epidemic in the territory of the Republic of Poland. In the event of the event being canceled by the Organizer, the Stand rental fee is refundable.
 41. Stands should be built of non-flammable or fire-proof materials. Appropriate approvals, certificates, and attestations confirming the above must be available for inspection at the Stand. In the absence of approvals, certificates, and attestations, the Exhibitor is obliged to submit an appropriate statement in this regard.
 42. Use extreme caution when using flammable or explosive mixtures of liquids as cleaning agents.
 43. Fire-fighting devices, hydrants, fire extinguishers, emergency exits, pedestrian routes, electric boards may not be blocked or covered.
 44. Bringing inflammable, toxic, explosive substances and technical gases should be notified to the Organizer’s Representative each time, who has the right to prohibit their bringing (bringing) into the premises of the Facility.
 45. Exhibitors are required to read and comply with the detailed fire safety regulations posted in the Facility.
 46. It is forbidden to use open fire in the halls and outdoor exhibition stands on the premises of the Facility.
 47. Exhibitors are obliged to respect the instructions of the Organizer’s Representative and fire protection guidelines in the scope of compliance with these Regulations.
 48. In the event of a fire on the premises of the Facility, the State Fire Service, tel. 998, 112, and the Organizer’s Representative must be notified immediately. Until the arrival of the State Fire Service, it is necessary to submit to the Organizer’s Representative, and after the arrival of the Fire Brigade, to the commander of the rescue and firefighting operation.
 49. In matters not covered by these Regulations, the provisions of the Civil Code and other relevant provisions of Polish law shall apply.
 50. Any additional and individual agreements between the Exhibitor and the Organizer must be made in writing.
Kategorie
dla Wystawcy i Sponsora

Offer 2021 EN

Join us before 30th of June 2021 to pay less for your stand.

Kategorie
dla Wystawcy i Sponsora

Map – English version