REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Organizator lub Kanaba Fest – Kanaba Fair Magdalena Buczak, Ożarowska 77/17, 01-444 Warszawa, Nip: 5222828788 , Regon: 368423362

kanabafest.com / kanabafest.pl / kanabafair.com – strona internetowa organizatora

Formularz – internetowy formularz dostępny na stronie http://bit.ly/KFestformENG oraz http://bit.ly/KFestformPL

Targ, tragi lub Kanaba Fest – wydarzenie odbywające się na zasadach określonych w regulaminie oraz w dacie i miejscu określonym na stronie Organizatora

Regulamin – dokument będący również ogólnymi warunkami umowy

Umowa – zawierana między Kanaba Fest a wystawcą/spondorem poprzez złożenie zamówienia w formularzu zgłoszeniowym

Przewodnik wystawcy – dokument wysyłany do wystawców przed targami z informacjami na temat imprezy (montaże, demontaże, godziny trwania imprezy, atrakcje dodatkowe)

Wystawca lub uczestnik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który może lub bierze udział w targach

1. Wystawcą targów jest podmiot, który wypełni Formularz Zgłoszeniowy i dokona płatności za powierzchnię wystawienniczą.

2. Na jednym stanowisku (4m2) może wystawiać się tylko jedna marka zgłoszona w formularzu. W przypadku ekspozycji większej ilości marek wystawca ma obowiązek zgłosić to Organizatorowi. W przypadku braku stosownej informacji Organizator ma możliwość wykluczenia wystawcy z targów albo naliczenia opłaty za dodatkowego wystawcę, zgodnie z cennikiem.

3. Przesyłając Formularz Zgłoszeniowy, Wystawca wyraża zgodę na używanie przez Organizatora logotypu, zdjęć oraz wizerunku firmy dla celów związanych z organizacją Targów oraz promocją marek po wydarzeniu.

4. Płatność za stoisko odbywa się na podstawie wystawionej faktury na konto podane na dokumencie.

5. Wystawca może za pomocą formularza zgłosić zapotrzebowanie na wyposażenie stoiska. Organizator pośredniczy w wynajmie mebli od firmy zewnętrznej i nie uczestniczy w sporach, które mogą pojawić się z tego tytułu.

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu na 30 dni lub mniej przed wydarzeniem, organizator pobiera pełną płatność za stoisko oraz wynajem mebli. Za termin złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Targach przyjmuje się datę otrzymania przez Organizatora stosownego oświadczenia pisemnego Wystawcy.

7. Odpowiedzialność materialna za bezpieczeństwo stoiska oraz jego zawartość leży po stronie wystawcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, czy nie wynikające z jego winy uszkodzenia mienia należące do Wystawcy.

8. Uczestnicy na swój koszt dbają o wystrój stoisk, ich montaż, demontaż, wszelkie transporty, materiały promocyjne, stoły, krzesła, personel pracujący przy stoisku, a także sprzątanie i zabezpieczenie stoisk oraz przywrócenie powierzchni, na której eksponowane było stoisko do stanu pierwotnego.

9. Organizator wyznacza czas dostępu do powierzchni wystawienniczych dla przygotowania stoiska i ekspozycji w przewodniku wystawcy. Montaż stoiska nie może odbywać się w godzinach otwarcia Targów dla pozostałych uczestników, w szczególności kupujących.

10. Wystawca ma obowiązek zapewnienia dostępności stoiska i obecności personelu pracującego przy stoisku w godzinach trwania imprezy. W przypadku spóźnienia przy montażu stoiska, bądź braku personelu, Organizator ma prawo do wykluczenia Wystawcy z Targów bez obowiązku zwrotu opłaty za stoisko.

11. W przypadku wystąpienia zniszczeń, bądź uszkodzeń obiektu powstałych z winy Wystawcy, bądź osób mu towarzyszących, będzie on zobowiązany pokrycia kosztów ich napraw.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użytkowania stoiska, w tym za szkody wyrządzone przez Wystawcę innym uczestnikom Targów i kupującym. W przypadku roszczeń osób trzecich, Wystawca zobowiązuje się pokryć związane z tym straty Organizatora.

13. Wystawca nie może blokować ciągów komunikacyjnych i wyjść ewakuacyjnych, umieszczać oświetlenia i innych urządzeń termicznych bezpośrednio na posadzce i w pobliżu materiałów łatwopalnych, samodzielnie podpinać energii elektrycznej i przeprowadzać kabli przez ciągi komunikacyjne. Podłączenia energii elektrycznej może wykonać tylko osoba upoważniona przez Organizatora.

14. Demontaż stoiska nie może zostać rozpoczęty przed godziną zakończenia imprezy wskazaną w przewodniku wystawcy. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia takiego wystawcy do kolejnej imprezy.

15. Wystawca zobowiązuje się do wyposażenia personelu pracującego na stoisku z żywnością w niezbędne uprawnienia dot. między innymi aktualnej książeczki sanitarno – epidemiologicznej.

16. Zapewnienie kasy fiskalnej podczas targów leży po stronie wystawcy.

17. Odpowiedzialność za treść jakichkolwiek materiałów, projektów, produktów eksponowanych i sprzedawanych przez Wystawców znajduje się po ich stronie. Wystawcy zobowiązują się do sprzedaży i posiadania asortymentu, który jest legalnie dopuszczony do obrotu na terenie Polski. Podczas wydarzenia obowiązuje zakaz prowadzenia działalności handlowej w tym promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej środków psychoaktywnych, zmieniających świadomość, tzw. „smart drugs”, produktów powodujących lub mogących powodować działanie podobne do substancji psychoaktywnych lub odurzających, potocznie zwanych „dopalaczami” ( w tym przedmiotów kolekcjonerskich o podobnym działaniu), nawet jeśli te produkty mają oznaczenie, że nie są przeznaczone do spożycia.

18. Poziom hałasu na stoisku nie może wpływać na swobodne i komfortowe korzystanie z innych stoisk.

19. Wystawca oświadcza, iż w razie pozyskiwania na stoisku danych osobowych oraz przeprowadzania losowania nagród, posiada w tym celu stosowne zgody, w tym organów państwa.

20. Organizator ma prawo przydzielenia stoisk bez brania pod uwagę ewentualnych sugestii wystawcy.

21. Organizator może odmówić Wystawcy udziału w Kanaba Fest także po dokonaniu przez niego wpłaty, bez podania przyczyny. Wtedy Organizator dokona Wystawcy zwrotu dokonanej kwoty za udział w Targach. Kwota ta nie podlega zwrotowi, jeśli wykluczenie Wystawcy nastąpi wskutek złamania przez niego niniejszego regulaminu, dobrych obyczajów lub zasad uczciwej konkurencji.

22. Organizator zobowiązuje się do aktywnej promocji Targów w mediach, dbania o PR, a także do bieżącego informowania o Kanaba Fest w mediach społecznościowych i w innych dostępnych mu kanałach informacji.

23. Aby zadbać o jak największe dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, Wystawcy mają obowiązek udostępnić informację o Kanaba Fest (wydarzeniu) na firmowych profilach na facebooku oraz dokonać na nich co najmniej dwóch wpisów na temat swojego uczestnictwa w Targach przed ich rozpoczęciem.

24. Wystawca potwierdza, iż przyjął do wiadomości, że żadne z oświadczeń i działań Organizatora nie są gwarancją ani zapewnieniem korzyści majątkowych i niemajątkowych, które mogą wyniknąć z uczestnictwa Wystawcy w Targach.

25. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas Targów oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych.

26. W przypadku sytuacji losowych organizator ma prawo zmienić lub odwołać zaplanowane warsztaty lub wykłady z udziałem wystawców.

27. Wystawcy podczas Targów mają obowiązek przestrzegać zasad BHP oraz Regulaminu Obiektu.

28. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca, lub terminu Targów w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Wystawcy. W tym przypadku opłata za wynajem stoiska nie podlega zwrotowi.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej, w przypadku odwołania Targów z przyczyn od Organizatora niezależnych. W przypadku odwołania imprezy ze strony Organizatora opłata za wynajem stoiska podlega  zwrotowi.

30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wszelkie dodatkowe i indywidualne porozumienia pomiędzy Wystawcą a Organizatorem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.